Kommunestyret vedtok i møte den 05.09.2019 i sak 64/19 detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland, med planID 1002-201810. Planen kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk.

Mandal bystyre har vedtatt detaljreguleringen med følgende endringer:

  • I bestemmelsenes pkt. 6.1 må det for å bedre skjermet friluftsområde ved Skoie stilles krav om at støyskjerming skal være minimum 4 m. fra kjørebane ferdig vei. Det må sikres at dette gjelder både støyvoll og støyskjerm.
  • Viltundergang på Flegemyra flyttes lengre øst og gjøres om til en viltovergang.
  • Det forutsettes at det gjennomføres effektive tiltak mot støy, støv og andre miljøpåvirkninger i hele anleggsperioden på Skoie.

Strekningen som nå kunngjøres, er ca. 7 km E39, ca. 2,5 km av tilførselsveien sør for Mandalskrysset til Greipsland, samt ca. 900 meter av tilførselsvei nord til Lindland.

Klageadgang
Bystyrets vedtak kan påklages til departementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12. Krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremlegges innen 3 år fra denne kunngjøringsdato og sendes skriftlig til Mandal kommune.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes til Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal eller elektronisk til fellespost@mandal.kommune.no innen 3 uker