Forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland -Ime er lagt ut til offentlig ettersyn

Etter plan-og bygningslovens §12-10 har utvalget for drift og forvaltning i Lindesnes kommune, i møte 10. mars 2020, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for tilførselsvei Greipsland –Ime (PlanID 201906) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Viktige dokumenter i plansaken finner du her.

Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst –Mandal by er delt i to detaljreguleringer, E39 Mandal øst -Greipsland (del 1) og tilførselsvei Greipsland –Ime (del2, planforslag på høring nå). Del 1 omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandalskrysset og Greipsland/Lindland og gang-og sykkelveien fra Lindland til Vik. Del 2 som nå legges ut til offentlig ettersyn omfatter gjenstående strekning på tilførselsveien fra Greipsland til Ime.

Merknader til planforslagetkan sendes via Nye Veiers medvirkningsportal. Alternativt kan merknad sendes pr. epost til e39mandalost@bmha.no eller brev til Hæhre Entreprenør v/plankonsulent Sara Øen, Kvitmyrveien 100, 4516 Mandal.

Høringsfristen er 25. april 2020. Merk emnefelt med «Tilførselsvei Greipsland –Ime; innspill planarbeid». Innspill i høringsperioden vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil følge saken videre til neste politisk behandling.

Kart plangrense