Plandokumentene tilhørende detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime er nå sendt inn til 2. gangs behandling i Lindesnes kommune. 

Fristen for høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime gikk ut 25. april 2020. Innen fristen er det kommet inn 8 innspill fra offentlige, 1 innspill fra lag og organisasjoner og 8 innspill fra private.

Lindesnes kommune vil i løpet av den neste tiden behandle reguleringsplanen for endelig vedtak. Planlagt behandling er 9. juni i utvalg for drift og forvaltning og 18. juni i kommunestyret.