Varsling om utvidet plangrense

I forbindelse med planarbeidet for ny E39 må planavgrensningen utvides for midlertidig bygg og anleggsområde og for påkobling til gang- og sykkelvei ved Vik langs fv 455 frem til kryss med Skoieveien. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.e39mandalost-mandalby.no/tilleggsvarsling/