Vel gjennomført digitalt folkemøte

Vel gjennomført digitalt folkemøte Torsdag 2. april 2020 gjennomførte Nye Veier og Hæhre et digitalt folkemøte der planforslaget for tilførselsveien mellom Greipsland og Ime ble presentert.   Gikk du glipp av møtet kan du se et opptak her: link til opptak (Teams). Presentasjonen fra møtet finner du her: link til presentasjon (pdf). Vi takker for de mange som deltok og innspill. Vi registrerte 78 deltakere og fikk inn 30 innspill underveis som ble svart ut i møte.   Vi minner samtidig om

Velkommen til digitalt folkemøte

Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime Torsdag 2. april klokken 19.00-21.00 inviterer Nye Veier sammen med Hæhre Entreprenør til et nettmøte der veiplanen fra Greipsland til Ime blir presentert. I nettmøtet blir planen som ligger ute til offentlig ettersyn gjennomgått. Prosjektet har egen medvirkningsportal (link til medvirkningsportal). Mulighetene for å fremme innspill gjennom medvirkningsportalen blir gjennomgått i møte. Det blir også mulighet for å stille spørsmål i møtet via chat.

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland -Ime er lagt ut til offentlig ettersyn Etter plan-og bygningslovens §12-10 har utvalget for drift og forvaltning i Lindesnes kommune, i møte 10. mars 2020, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for tilførselsvei Greipsland –Ime (PlanID 201906) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn. Viktige dokumenter i plansaken finner du her. Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst –Mandal by er delt i

Varsling om utvidet plangrense

I forbindelse med planarbeidet for ny E39 må planavgrensningen utvides for midlertidig bygg og anleggsområde og for påkobling til gang- og sykkelvei ved Vik langs fv 455 frem til kryss med Skoieveien. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.e39mandalost-mandalby.no/tilleggsvarsling/