Kunngjøring om offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland -Ime er lagt ut til offentlig ettersyn Etter plan-og bygningslovens §12-10 har utvalget for drift og forvaltning i Lindesnes kommune, i møte 10. mars 2020, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for tilførselsvei Greipsland –Ime (PlanID 201906) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn. Viktige dokumenter i plansaken finner du her. Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst –Mandal by er delt i

Varsling om utvidet plangrense

I forbindelse med planarbeidet for ny E39 må planavgrensningen utvides for midlertidig bygg og anleggsområde og for påkobling til gang- og sykkelvei ved Vik langs fv 455 frem til kryss med Skoieveien. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.e39mandalost-mandalby.no/tilleggsvarsling/