Endelig vedtak for å bygge en tryggere og raskere vei i Mandal

Detaljregulering for tilførselsvei Mandal del II, Greipsland – Ime, er 18. juni 2020 vedtatt av kommunestyret i Lindesnes kommune.  Planarbeidet er dermed komplett for hele strekningen for E39 Mandal øst – Mandal by. Prosjektet består av sju kilometer ny, trafikksikker E39 med fartsgrense 110 km/t, pluss seks kilometer tilførselsvei med midtrekkverk til Ime, Mandal by. Her er fartsgrense 90 km/t. Vedtaket medfører at anleggsarbeidet kan starte på hele strekningen.  Totalentreprenør

Innsendelse til 2. gangs behandling

Plandokumentene tilhørende detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime er nå sendt inn til 2. gangs behandling i Lindesnes kommune.  Fristen for høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime gikk ut 25. april 2020. Innen fristen er det kommet inn 8 innspill fra offentlige, 1 innspill fra lag og organisasjoner og 8 innspill fra private. Lindesnes kommune vil i løpet av den neste tiden behandle reguleringsplanen for

Innsending til 1. gangs behandling

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime til 1. gangs behandling i Lindesnes kommune. Det kan komme endringer som følge av gjennomgang av kommunen. Prosjektets mål er at forslaget skal politisk behandles i mars 2020 og kan legges ut på høring og til offentlig ettersyn i midten av samme måned. Dokumentene som ble sendt inn til politisk behandling kan man se under fanen Regulering/Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime.