Kunngjøring om offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland -Ime er lagt ut til offentlig ettersyn Etter plan-og bygningslovens §12-10 har utvalget for drift og forvaltning i Lindesnes kommune, i møte 10. mars 2020, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for tilførselsvei Greipsland –Ime (PlanID 201906) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn. Viktige dokumenter i plansaken finner du her. Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst –Mandal by er delt i

Innsending til 1. gangs behandling

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime til 1. gangs behandling i Lindesnes kommune. Det kan komme endringer som følge av gjennomgang av kommunen. Prosjektets mål er at forslaget skal politisk behandles i mars 2020 og kan legges ut på høring og til offentlig ettersyn i midten av samme måned. Dokumentene som ble sendt inn til politisk behandling kan man se under fanen Regulering/Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime.

Sluttbehandling av E39 Mandal øst – Greipsland

Plandokumentene for E39 Mandal øst – Greipsland er nå til sluttbehandling i Mandal kommune. Fristen for høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 4. juli 2019. Innen fristen er det kommet inn ti innspill fra offentlige, tre innspill fra lag og organisasjoner og 25 innspill fra private. Innspillene i sin helhet kan sees under fanen «Sentrale dokumenter», «Innspill til offentlig ettersyn». Etter at

Frist for offentlig ettersyn ute

Fristen for offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 04.07.2019. Innen fristen er det kommet inn 10 innspill fra offentlige, 3 innspill fra lag og organisasjoner og 25 innspill fra private. Innspillene i sin helhet kan sees under fanen Sentrale dokumenter, Innspill til offentlig ettersyn. Innspillene som er kommet inn under offentlig ettersyn vil ikke bli besvart enkeltvis, men besvart i et notat som legges

Tilførselsvei Greipsland – Ime: Utvidet plangrense

Det vises til tidligere varsel om planoppstart for reguleringsarbeid for ny E39 Mandal øst-Mandal by, datert 25.06.2018 og varsel om utvidet plangrense som ble kunngjort 18.06.2019. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det med dette utvidet plangrense. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for tilførselsvei fra ny E39 ved Mandalskrysset og til påkobling av eksisterende E39 på Ime. I forbindelse med planarbeidet for tilførselsveien foreslås planavgrensningen utvidet. Planutvidelsen innebærer: 

Velkommen til folkemøte om E39 Mandal øst – Greipsland

Nye Veier ønsker velkommen til folkemøte om del én av detaljreguleringsplanen E39 Mandal øst – Mandal by, som strekker seg fra Døle bru til Greipsland.      Folkemøtet finner sted på Klubbscenen i Buen kulturhus tirsdag 18. juni 2019 fra kl.18.00–20.30. Adressen er Havnegata 2, 4515 Mandal.     Nye Veier og Hæhre Entreprenør informerer om del én av detaljreguleringsplanen som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Del to av detaljreguleringsplanen, strekningen mellom Greipsland og Ime, er ikke en del av dette

Politisk behandling

Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) ut til offentlig ettersyn.  I forbindelse med offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland inviteres det til åpen kontordag/folkemøte. Tid og sted vil annonseres i Fædrelandsvennen/Lindesnes avis og på hjemmesiden, www.e39mandalost-mandalby.no.  Høringsperioden er 23.05.2019-04.07.2019