Endelig vedtak for å bygge en tryggere og raskere vei i Mandal

Detaljregulering for tilførselsvei Mandal del II, Greipsland – Ime, er 18. juni 2020 vedtatt av kommunestyret i Lindesnes kommune.  Planarbeidet er dermed komplett for hele strekningen for E39 Mandal øst – Mandal by. Prosjektet består av sju kilometer ny, trafikksikker E39 med fartsgrense 110 km/t, pluss seks kilometer tilførselsvei med midtrekkverk til Ime, Mandal by. Her er fartsgrense 90 km/t. Vedtaket medfører at anleggsarbeidet kan starte på hele strekningen.  Totalentreprenør

Innsendelse til 2. gangs behandling

Plandokumentene tilhørende detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime er nå sendt inn til 2. gangs behandling i Lindesnes kommune.  Fristen for høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime gikk ut 25. april 2020. Innen fristen er det kommet inn 8 innspill fra offentlige, 1 innspill fra lag og organisasjoner og 8 innspill fra private. Lindesnes kommune vil i løpet av den neste tiden behandle reguleringsplanen for

Vel gjennomført digitalt folkemøte

Vel gjennomført digitalt folkemøte Torsdag 2. april 2020 gjennomførte Nye Veier og Hæhre et digitalt folkemøte der planforslaget for tilførselsveien mellom Greipsland og Ime ble presentert.   Gikk du glipp av møtet kan du se et opptak her: link til opptak (Teams). Presentasjonen fra møtet finner du her: link til presentasjon (pdf). Vi takker for de mange som deltok og innspill. Vi registrerte 78 deltakere og fikk inn 30 innspill underveis som ble svart ut i møte.   Vi minner samtidig om

Velkommen til digitalt folkemøte

Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime Torsdag 2. april klokken 19.00-21.00 inviterer Nye Veier sammen med Hæhre Entreprenør til et nettmøte der veiplanen fra Greipsland til Ime blir presentert. I nettmøtet blir planen som ligger ute til offentlig ettersyn gjennomgått. Prosjektet har egen medvirkningsportal (link til medvirkningsportal). Mulighetene for å fremme innspill gjennom medvirkningsportalen blir gjennomgått i møte. Det blir også mulighet for å stille spørsmål i møtet via chat.

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland -Ime er lagt ut til offentlig ettersyn Etter plan-og bygningslovens §12-10 har utvalget for drift og forvaltning i Lindesnes kommune, i møte 10. mars 2020, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for tilførselsvei Greipsland –Ime (PlanID 201906) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn. Viktige dokumenter i plansaken finner du her. Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst –Mandal by er delt i

Innsending til 1. gangs behandling

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime til 1. gangs behandling i Lindesnes kommune. Det kan komme endringer som følge av gjennomgang av kommunen. Prosjektets mål er at forslaget skal politisk behandles i mars 2020 og kan legges ut på høring og til offentlig ettersyn i midten av samme måned. Dokumentene som ble sendt inn til politisk behandling kan man se under fanen Regulering/Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime.

Sluttbehandling av E39 Mandal øst – Greipsland

Plandokumentene for E39 Mandal øst – Greipsland er nå til sluttbehandling i Mandal kommune. Fristen for høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 4. juli 2019. Innen fristen er det kommet inn ti innspill fra offentlige, tre innspill fra lag og organisasjoner og 25 innspill fra private. Innspillene i sin helhet kan sees under fanen «Sentrale dokumenter», «Innspill til offentlig ettersyn». Etter at