Frist for offentlig ettersyn ute

Fristen for offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 04.07.2019. Innen fristen er det kommet inn 10 innspill fra offentlige, 3 innspill fra lag og organisasjoner og 25 innspill fra private. Innspillene i sin helhet kan sees under fanen Sentrale dokumenter, Innspill til offentlig ettersyn. Innspillene som er kommet inn under offentlig ettersyn vil ikke bli besvart enkeltvis, men besvart i et notat som legges

Tilførselsvei Greipsland – Ime: Utvidet plangrense

Det vises til tidligere varsel om planoppstart for reguleringsarbeid for ny E39 Mandal øst-Mandal by, datert 25.06.2018 og varsel om utvidet plangrense som ble kunngjort 18.06.2019. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det med dette utvidet plangrense. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for tilførselsvei fra ny E39 ved Mandalskrysset og til påkobling av eksisterende E39 på Ime. I forbindelse med planarbeidet for tilførselsveien foreslås planavgrensningen utvidet. Planutvidelsen innebærer: 

Velkommen til folkemøte om E39 Mandal øst – Greipsland

Nye Veier ønsker velkommen til folkemøte om del én av detaljreguleringsplanen E39 Mandal øst – Mandal by, som strekker seg fra Døle bru til Greipsland.      Folkemøtet finner sted på Klubbscenen i Buen kulturhus tirsdag 18. juni 2019 fra kl.18.00–20.30. Adressen er Havnegata 2, 4515 Mandal.     Nye Veier og Hæhre Entreprenør informerer om del én av detaljreguleringsplanen som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Del to av detaljreguleringsplanen, strekningen mellom Greipsland og Ime, er ikke en del av dette

Politisk behandling

Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) ut til offentlig ettersyn.  I forbindelse med offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland inviteres det til åpen kontordag/folkemøte. Tid og sted vil annonseres i Fædrelandsvennen/Lindesnes avis og på hjemmesiden, www.e39mandalost-mandalby.no.  Høringsperioden er 23.05.2019-04.07.2019 

Innsending til politisk behandling

Fredag 03.05.2019 ble planforslaget, detaljregulering for Mandal øst – Greipsland, innsendt til Mandal kommune for videre saksbehandling. Planutvalget i Mandal kommune skal behandle saken om offentlig ettersyn 15.05.2019. Dokumentene som ble sendt inn til politisk behandling kan en se under fanen Sentrale dokumenter/innsendt materiale. 

Varsling om utvidet plangrense

I forbindelse med planarbeidet for ny E39 må planavgrensningen utvides for midlertidig bygg og anleggsområde og for påkobling til gang- og sykkelvei ved Vik langs fv 455 frem til kryss med Skoieveien. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.e39mandalost-mandalby.no/tilleggsvarsling/