Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime

Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime ble vedtatt av Kommunestyret i Lindesnes kommune den 18.06.2020, planID 201906. 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

Dokumenter i saken kan finnes i planregisteret i Lindesnes kommune;  https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201906

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. 

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket.  

Klage kan sendes til: post@lindesnes.kommune.no,  eller pr. post: Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal, merket med sak 20/03445. 

Krav om erstatning eller innløsning, i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 15 må være fremsatt senest tre år etter denne kunngjøringen. 

Plandokument

Andre dokumenter

Designoppfølgingsplan

Oppsummering merknader ved varsel om oppstart

Fagrapport Støy

Fagrapport Luft

Fagrapport Bergskjæringer

Fagrapport Tunnel

Fagrapport Geoteknikk

Notat Rundkjøring nord for Langåsen

Fagrapport biologisk mangfold_Biofokusrapport 2019-2

Fagrapport fauna og vassdrag_Terrateknikk 34-2018 del 2

Rapport_Arkeologiske registreringer E39 Døle bru-Mandal