Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime

Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime ble vedtatt av Kommunestyret i Lindesnes kommune den 18.06.2020, planID 201906. 

Dokumenter i saken kan finnes i planregisteret i Lindesnes kommune;  https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201906

Klagefristen jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 er nå utgått. Krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremlegges innen 3 år fra 20.06.2020 (kunngjøringsdatoen). 

Om planen
Reguleringsplan for E39 Mandal øst – Mandal by er delt i to, del 1 og del 2. Del 2 omfatter tilførselsveien fra Greipsland til Ime, med tilkobling til eksisterende E39 ved Ime.

Hæhre Entreprenør med partnere Rambøll, Sweco, Traftec og TT Anlegg, er på oppdrag fra Nye Veier AS engasjert for å regulere, prosjektere og bygge veien

Plandokument

Andre dokumenter

Oppsummering merknader ved varsel om oppstart

Designoppfølgingsplan

Fagrapport Støy

Fagrapport Luft

Fagrapport Bergskjæringer

Fagrapport Tunnel

Fagrapport Geoteknikk

Fagnotat Rundkjøring nord for Langåsen

Fagrapport biologisk mangfold_Biofokusrapport 2019-2

Fagrapport fauna og vassdrag_Terrateknikk 34-2018 del 2

Fagrapport Arkeologiske registreringer, Vest-Agder Fylkeskommune, E39 Døle bru-Mandal