Endring av detaljregulering Mandal øst Greipsland (Lindland)

Endring av detaljregulering

Hæhre ønsker å foreta en endring av nevnte plan. Endringen består i hovedsak av justering på veilinjen fra rundkjøring ved Lindland mot sør og fylkesvei 455 (Marnarvegen).

Kommunal saksbehandling.

Lindesnes kommune fattet følgende vedtak den 27.03.2020

Med hjemmel i pbl § 12-14 og vedtatt delegasjonsreglement foretas en endring av reguleringsplanen for detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland ble vedtatt 05.09.2019. Endringen er vedtatt som vist i plankart datert 26.03.2020.

Plandokumenter