Hvordan medvirke

Deltakelse og tidlige innspill gir bedre planer

Planlegging er en prosess. Når en vei skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og fra offentlige høringer. Nye Veier har ikke kunnskap om alle lokale forhold. Derfor er det viktig at de som er berørt av eller interessert i veiutbyggingen kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. Innspill om lokale forhold kan gi en bedre planprosess og mer aksepterte løsninger.

I en plansak er det mange måter å medvirke på. Her er mulighetene for å medvirke i dette prosjektet:

Folkemøter

Det blir avhold åpent folkemøte i høringsperioden før sommeren 2019. Detaljer kommer.

Dialogmøter

Det vil bli avhold nye dialogmøter med viltinteresser, Sjøørretklubben, politiske utvalg og grupperinger i kommunen, sentrale myndigheter og barn og unge. I tillegg skal vi ivareta grensesnittet mot andre plan- og byggearbeider. Egne invitasjoner vil bli sendt ut.

Høringsperiode

Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) ut til offentlig ettersyn. 

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 23. mai – 04. juli, i denne perioden er det åpnet for å legge inn innspill i medvirkningsportalen. Se link til bruksanvisning (video) under. 

Grunnerverv

Det vil bli avholdt egne møter med grunneiere om grunnerverv fremover. Egne invitasjoner blir sendt ut til berørte. Har du spørsmål om grunnerverv, ta kontakt med Nye Veiers rådgiver for grunnerverv:

Medvirkningsportal

Link til medvirkningsportal

Bruksanvisning til medvirkningsportalen er tilgjengelig i denne videoen.