Hvordan medvirke

Deltakelse og tidlige innspill gir bedre planer

Planlegging er en prosess. Når en vei skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og fra offentlige høringer. Nye Veier har ikke kunnskap om alle lokale forhold. Derfor er det viktig at de som er berørt av eller interessert i veiutbyggingen kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. Innspill om lokale forhold kan gi en bedre planprosess og mer aksepterte løsninger.

I en plansak er det mange måter å medvirke på. Her er mulighetene for å medvirke i dette prosjektet:

Folkemøter / åpen kontordag

Det er avholdt flere folkemøte i planprosessen. Det siste var digitalt folkemøte 02.04.2020, som en kan se opptak av her.

Dialogmøter

Det er avholdt dialogmøter med viltinteresser, Sjøørretklubben, politiske utvalg og grupperinger i kommunen, sentrale myndigheter og barn og unge. I tillegg har vi ivaretatt grensesnittet mot andre plan- og byggearbeider.

Høringsperiode

Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime har ligget ute til offentlig ettersyn, med frist for merknader 25.04.2020 Det kom totalt 17 merknader til planen.

Grunnerverv

Det vil bli avholdt egne møter med grunneiere om grunnerverv fremover. Egne invitasjoner blir sendt ut til berørte. Har du spørsmål om grunnerverv, ta kontakt med Nye Veiers rådgiver for grunnerverv:

Medvirkningsportal

Link til medvirkningsportal del 1 – Mandal øst-Greipsland

Link til medvirkningsportal del 2 – Greipsland-Ime

Bruksanvisning til medvirkningsportalen er tilgjengelig i denne videoen.