Detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland

Bystyret vedtok i møte den 05.09.2019 i sak 64/19 detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland, med planID 1002-201810. Planen ble kunngjort i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk.

Klageadgang
Klagefristen jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 er nå utgått. Krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremlegges innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.

Mandal bystyre har vedtatt detaljreguleringen med følgende endringer:

  • I bestemmelsenes pkt. 6.1 må det for å bedre skjermet friluftsområde ved Skoie stilles krav om at støyskjerming skal være minimum 4 m. fra kjørebane ferdig vei. Det må sikres at dette gjelder både støyvoll og støyskjerm.
  • Viltundergang på Flegemyra flyttes lengre øst og gjøres om til en viltovergang.
  • Det forutsettes at det gjennomføres effektive tiltak mot støy, støv og andre miljøpåvirkninger i hele anleggsperioden på Skoie.

Om planen
Reguleringsplan for E39 Mandal øst – Mandal by er delt i to, del 1 og del 2. Del 1 Detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland omfatter firefeltsvei fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandalskrysset og Greipsland og gang- og sykkelveien fra Vik til Lindland. Del 1 består av ca. 7 km E39, ca. 2,5 km tilførselsveien sør for Mandalskrysset til Greipsland, samt ca. 900 meter av tilførselsvei nord til Lindland. Del 2 omfatter tilførselsveien fra Greipsland til Ime, med tilkobling til eksisterende E39.

Hæhre Entreprenør med partnere Rambøll, Sweco, Traftec og TT Anlegg, er på oppdrag fra Nye Veier AS engasjert for å regulere, prosjektere og bygge veien.

Saksdokumenter
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med sentrale vedlegg slik de ble vedtatt, samt vedtaksbrev som inkluderer kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig via linkene under.

Plandokumenter

Andre dokumenter

Matjordplan

Fagrapport Arkeologiske registreringer, Vest-Agder Fylkeskommune, E39 Døle bru-Mandal