Om prosessen

Forarbeid

Det er søkt etter den beste veilinjen som tar mest mulig hensyn til bebyggelse, natur, dyreliv, naturmangfold,  friluftsliv og kulturarv. Det betyr blant annet at vi har:

 • Utført supplerende og oppfølgende undersøkelser for naturmangfold.
 • Undersøkt beliggenhet for vilttrekk.
 • Gjennomført grunnboringer.
 • Utført tilstandsvurdering av resipienter.

I søket etter beste veilinje har vi lagt vekt på:

 • Veilinjer som kan tilkobles naboparseller på en god måte.
 • Unngå skytebanen ved Mjåvatn.
 • Unngå viktige naturverdier ved Flegemyra.
 • Gjennomførbare kryssløsninger ved Døle bru og Mandalskrysset.
 • Grunnforhold og flytting av steinmasser for en optimal og gjennomførbar veibygging, med kortreiste masser som gir lavere dieselforbruk. 

For å få innspill til dette arbeidet, har vi informert om prosjektet og hatt dialog med:

 • Planutvalget og bystyret i Mandal kommune
 • Sjøørretklubben og elvelaget
 • Aktører knyttet til Mjåvatn skytebane
 • Lokale viltinteresser og grunneiere
 • Ledelsen ved Ime skole
 • Barne- og ungdomsrådet
 • Politiske partier, sentrale myndigheter og kollektivoperatører

Optimaliseringsfasen startet i oktober 2018 og fortsetter inn i de første månedene i 2019 med avbøtende tiltak og videre optimalisering av veilinjen.

Regulering

Det skal nå utarbeides detaljprosjektering av veien. I tillegg skal det utarbeides reguleringsplan med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og reguleringskart.

Arbeidet i denne fasen pågår frem til april/mai 2019. Det legges til rette for høringsperiode i løpet av våren og endelig vedtak i løpet av høsten 2019.

Bygging

Veien er planlagt bygd fra 2020 til 2022. Under anleggsfasen vil det gis løpende informasjon om prosjektets fremdrift.