Om prosessen

Forarbeid

Det er søkt etter den beste veilinjen som tar mest mulig hensyn til bebyggelse, natur, dyreliv, naturmangfold, friluftsliv og kulturarv. Det betyr blant annet at vi har:

 • Utført supplerende og oppfølgende undersøkelser for naturmangfold.
 • Undersøkt beliggenhet for vilttrekk.
 • Gjennomført grunnboringer.
 • Utført tilstandsvurdering av resipienter.

I søket etter beste veilinje har vi lagt vekt på:

 • Veilinjer som kan tilkobles naboparseller på en god måte.
 • Unngå skytebanen ved Mjåvatn.
 • Unngå viktige naturverdier ved Flegemyra.
 • Gjennomførbare kryssløsninger ved Døle bru og Mandalskrysset.
 • Grunnforhold og flytting av steinmasser for en optimal og gjennomførbar veibygging, med kortreiste masser som gir lavere dieselforbruk. 

For å få innspill til dette arbeidet, har vi informert om prosjektet og hatt dialog med:

 • Planutvalget og bystyret i Mandal kommune (før 2020)
 • Sjøørretklubben og elvelaget
 • Aktører knyttet til Mjåvatn skytebane
 • Lokale viltinteresser og grunneiere
 • Ledelsen ved Ime skole
 • Barne- og ungdomsrådet
 • Politiske partier, sentrale myndigheter og kollektivoperatører
 • Grunneiere og utbygger i Sandnesheia
 • Politisk ledelse og administrasjonen i Lindesnes kommune

 

Optimaliseringsfasen startet i oktober 2018 og fortsatte til hele veianlegget er ferdigstilt, da med avbøtende tiltak og videre optimalisering av veilinjen.

Regulering

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er veiprosjektet delt i to. Første del omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandalskrysset og Greipsland/Lindland og gang- og sykkelveien fra Vik til Lindland.  Reguleringsplanen for denne strekningen ble vedtatt 5. september 2019. 

Detaljregulering for tilførselsveien fra Greipsland til Ime er andre del av veiprosjektet E39 Mandal øst – Mandal by. Planforslaget for denne strekningen ble sendt inn til 1. gangs behandling i Lindesnes kommune den 28. januar 2020. Prosjektet har som mål at forslag til detaljregulering legges ut offentlig ettersyn i midten av mars 2020 og endelig vedtak før sommeren 2020, med anleggsstart så fort som mulig. 

Hele strekningen fra Døle bru til Mandalselva, inkludert tilførselsveien ned til Ime, er planlagt åpnet for trafikk før årsskiftet 2021/-22.

Alle dokumenter tilhørende regulering finner man under fanen «Regulering».

Bygging

Veien er planlagt bygd fra 2020 til 2022. Under anleggsfasen vil det gis løpende informasjon om prosjektets fremdrift.