Om prosjektet

Bakgrunn

Strekningen E39 Mandal øst – Mandal by inngår i porteføljen til Nye Veiers utbyggingsområde E39 Kristiansand- Sandnes. Den eksisterende strekningen er i dag utdatert som hovedfartsåre, er spesielt utsatt for driftsforstyrrelse vinterstid og har en høy andel tunge kjøretøy. Strekningen har i dag for dårlig standard til sin funksjon som riksvei og er svært langt fra å innfri regjeringens nasjonale transportmål om «et effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem, som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».

Nye Veier har satt i gang arbeidet med å regulere og bygge strekningen Mandal øst-Mandal by. Strekningen mellom Døle bru og Mandalskrysset planlegges som 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, med mulighet for høyere hastighet. Tilfartsvei fra Mandalskrysset til Ime planlegges som 2-feltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t.

For å planlegge og bygge veien innen juni 2022, har Nye Veier engasjert Hæhre Entreprenør AS som totalentreprenør. Hæhre har med seg Rambøll, Sweco, TT Anlegg og Traftec i arbeidet. Disse selskapene som utgjør totalentreprenøren skal utarbeide en reguleringsplan med en byggbar veitrasé som er samfunnsøkonomisk lønnsom og som tar mest mulig hensyn til bebyggelse, natur, dyreliv, friluftsinteresser og kulturarv. Traséen skal deretter bygges. I tillegg skal det utarbeides reguleringsplan for gang- og sykkevei.

Prosjektet er det første veiprosjektet i Norge som benytter integrert samhandlingskontrakt, der entreprenøren sammen med byggherre skal planlegge, regulere og bygge veien.

FRAMDRIFT

Arbeidet med reguleringsplan har startet og skal leveres til Mandal kommune for behandling i april 2019. Offentlig høring av reguleringsplanen blir i mai-juni 2019, og det legges til rette for endelig vedtak i løpet av høsten 2019.

Etter vedtak starter bygging. Dette vil pågå frem til juni 2022.

Nye Veier vil gjennomføre nødvendige grunnerverv i løpet av plan- og byggeprosessen.