Om prosjektet

Bakgrunn

Strekningen E39 Mandal øst – Mandal by inngår i porteføljen til Nye Veiers utbyggingsområde E39 Kristiansand- Sandnes. Den eksisterende strekningen er i dag utdatert som hovedfartsåre, er spesielt utsatt for driftsforstyrrelse vinterstid og har en høy andel tunge kjøretøy. Strekningen har i dag for dårlig standard til sin funksjon som riksvei og er svært langt fra å innfri regjeringens nasjonale transportmål om «et effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem, som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».

Nye Veier har satt i gang arbeidet med å regulere og bygge strekningen Mandal øst (Døle bru)-Mandal by (Ime). Strekningen mellom Døle bru og Mandalskrysset er vedtatt og planlegges som 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, med mulighet for høyere hastighet. Tilfartsvei fra Mandalskrysset til Ime, er vedtatt ned til Greipsland, planlegges som 2-feltsvei med midtrekkverk i dagsonen og fartsgrense 90 km/t fram til tunnelen og 80 km/t videre sydover til Ime. Ved Døle bru kobler planene seg på 4-felts motorvei som er under bygging frem til Kristiansand i øst.

For å planlegge og bygge veien innen årsskifte 2021/2022 har Nye Veier engasjert Hæhre Entreprenør AS som totalentreprenør. Hæhre har med seg Rambøll, Sweco, TT Anlegg og Traftec i arbeidet. Disse selskapene som utgjør totalentreprenøren skal utarbeide reguleringsplaner med en byggbar veitrasé som er samfunnsøkonomisk lønnsom og som tar mest mulig hensyn til bebyggelse, natur, dyreliv, naturmangfold, friluftsliv og kulturarv I tillegg er det utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkevei fra Vik til Lindland, langs fv 455.

Prosjektet er det første veiprosjektet i Norge som benytter integrert samhandlingskontrakt, der entreprenøren sammen med byggherre skal planlegge, regulere og bygge veien.

 

FRAMDRIFT

I forbindelse med planarbeidet er veiprosjektet delt i to reguleringsplaner. Første del, detaljregulering for E39 Mandal øst – Gripsland, omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandalskrysset og Greipsland/Lindland og gang- og sykkelveien fra Vik til Lindland.  Reguleringsplanen ble vedtatt 5. september 2019. Bygging av veistrekningen fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveier til Lindland og Greipsland er påbegynt.

Detaljregulering for tilførselsveien fra Greipsland til Ime er andre del av veiprosjektet. Planforslaget for denne strekningen ble sendt inn til 1. gangs behandling i Lindesnes kommune den 28. januar 2020. Prosjektet har som mål at forslag til detaljregulering legges ut offentlig ettersyn i midten av mars og at det foreligger et planvedtak før sommeren 2020, med anleggsstart så fort som mulig.

Hele strekningen fra Døle bru til Mandalselva, inkludert tilførselsveien ned til Lindland/Ime, er planlagt åpnet for trafikk før årsskiftet 2021/-22.

Nye Veier vil gjennomføre nødvendige grunnerverv i løpet av plan- og byggeprosessen.