Tilleggsvarsling (29. juni 2019)

Det vises til tidligere varsel om planoppstart for reguleringsarbeid for ny E39 Mandal øst-Mandal by, datert 25.06.2018 og varsel om utvidet plangrense som ble kunngjort 18.06.2019. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det med dette utvidet plangrense. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for tilførselsvei fra ny E39 ved Mandalskrysset og til påkobling av eksisterende E39 på Ime. I forbindelse med planarbeidet for tilførselsveien foreslås planavgrensningen utvidet. Planutvidelsen innebærer: 

  1. En liten utvidelse rett øst for der reguleringen av gang- sykkelvei stopper for å få med en skogsvei til anleggsvei. Dette for å slippe «tung» anleggstrafikk gjennom eksisterende camping-område. 
  2. En utvidelse ved en anleggsvei der grunneier har ønske om å jevne ut/fylle opp terrenget.  
  3. Øst for planområdet ved Ime. Politikerne ønsker at NV og Hæhre ser videre på løsning med en rundkjøring nord for høydedraget Langåsen. For å få dette til må planområdet utvides. 

Utvidelsen varsles som kartutsnittet under. Skraverte områder viser tilleggsareal og utgjør til sammen 41 daa. 

Det er foretatt en vurdering av utredningsplikt etter pbl § 4.2 og forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 10 i samarbeid med Mandal kommunen. Det er konkludert med at planutvidelsen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Innspill til planforslaget kan legges rett inn i medvirkningsportalen, sende e-post til E39mandalost@bmha.no  eller sende brev til: Plankonsulent Ellen Flatøy, Hæhre Entreprenør på vegne av Nye Veier, Adresse: Hæhre Entreprenør, Bergerveien 12, 1396 Billingstad. Frist 14. august 2019.

Tilleggsvarsling (18. juni 2019)

Det vises til varselet om planoppstart for reguleringsarbeid til ny E39 Mandal øst-Mandal by, datert 25.06.2018. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det med dette, utvidelse av plangrensen, på del 2 Greipsland – Ime.  Planutvidelsen vises med skravur på kartutsnittet. Varslet tilleggsareal er 135,7 daa. Planutvidelse innebærer bruk av eksisterende private veier og anleggsveier fra dagens fv. 455, inkl. siktsoner. 

Det er foretatt en vurdering av utredningsplikt etter pbl § 4.2 og forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 10 i samarbeid med Mandal kommunen. Det er konkludert med at planutvidelsen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Innspill til planforslaget kan legges rett inn i medvirkningsportalen, sende e-post til E39mandalost@bmha.no  eller sende brev til: Plankonsulent Ellen Flatøy, Hæhre Entreprenør på vegne av Nye Veier, Adresse: Hæhre Entreprenør, Bergerveien 12, 1396 Billingstad.