Tilleggsvarsling (mars 2019)

Varsel om utvidet plangrense – forslag til reguleringsplan for E39 Mandal øst-Mandal by. Begrenset varsling

I forbindelse med planarbeidet for ny E39 må planavgrensningen utvides for midlertidig bygg og anleggsområde og for påkobling til gang- og sykkelvei ved Vik langs fv 455 frem til kryss med Skoieveien. Utvidelsen varsles som kartutsnittet viser. Oransje områder viser nytt planområde.

Endringen innebærer utvidelse for:

 • Tilkomst til anlegget via eksisterende veier/traktorveier 
 • Midlertidig anleggsområde langs linja 
 • Midlertidig sedimentasjonsbasseng 
 • Bruk av eksisterende og nye anleggsveier og traktorveier langs ny E39 
 • Permanente skråningsutslag langs E39 
 • Nye permanente anleggsveier og utvidelse av eksisterende driftsveier for ny E39
 • Mulig behov for rasteplass og serviceanlegg
 • Ny E39 legges utenom Vatndalstjønnet og veilinja
 • Sikre tilkomst til Vatnedalstjønna dersom det er behov i anleggsperioden 
 • Ny gang og sykkelvei langs ny E39 og eksisterende FV455
 • Tilkobling til eksisterende infrastruktur (VA og el)

I forbindelse med oppstart av planarbeid for E39 Mandal øst – Mandal by datert 25.06.2018 ble det vist til kommunedelplan med konsekvensutredning 18.06.2015. Vurdering av utredningsplikt er foretatt etter pbl § 4.2 og forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 10 og planutvidelsen utløser ikke konsekvensutredning. Dette begrunnes med

 • Hovedtiltaket er konsekvensutredet i vedtatt kommunedelplan med suppleringer utenfor vedtatt kommunedelplan.
 • Oppdatering/supplering av info i detaljplanfasen blir dokumentert i planbeskrivelsen, etter §4.2 i pbl.
 • Det gjennomføres en Risiko og sårbarhetsanalyse analyse etter § 4.3 i pbl, for detaljreguleringen.
 • Konsekvensene vil behandlet i planbeskrivelsen under eget kapittel i planbeskrivelsen.
 • Avbøtende tiltak for ytre miljø blir behandlet i plan for ytre miljø (YM-plan)

Eventuelle synspunkter og merknader bes sendt innen 26. mars 2019 til:

 • Plankonsulent Ellen Flatøy, Hæhre Entreprenør på vegne av Nye Veier, Adresse: Hæhre Entreprenør, Bergerveien 12, 1396 Billingstad
 • Eller som e-post til: E39mandalost@bmha.no

Husk å oppgi bostedsadresse eller gårds- og bruksnr. samt hva saken gjelder.
Mer informasjon kan ses på www.nyeveier.no og www.e39mandalost-mandalby.no.